RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, és la marca comercial de FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, amb CIF G43648021. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

 PCT de Turisme i Oci – Joanot Martorell, 15 43480 Vila-seca (Taragona).

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

 La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA com al accedir a la informació de altres webs des de la Web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

 INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.
  • Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENUNCIA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

LaFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA així com els continguts incloses en la xarxa a través de la seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA sobre la pàgina Web i tots els continguts de les mateixes.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)